Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného a orientačného čísla Obec Trhovište

v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení / zrušení súpisného čísla.

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete :

• žiadosť o určenie súpisného čísla budovy

• kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti

• doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

• geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete:

• žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy

• rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby

• doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

Poplatky:

• bez poplatku Lehota na vybavenie: do 30 dní

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Katastrálny úrad – Michalovce.

Pracovisko: Správa katastra - Michalovce, Adresa: Sama Chalúpku 18, 071 01 Michalovce Ústredňa: 056/2818301, Fax: 056/6871100, E-mail: skmi@skgeodesy.sk , aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno – biela tabuľka).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby.

Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje na stavbu tak, aby boli dobre viditeľné z komunikácie. Legislatíva Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
  Piatok: 07:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár