Aktuality

Voľné pracovné miesta

 22.12.2016

Vol'né pracovné miesta

Základná škola s materskou školou, Trhovište 50, 072 04, https://zstrhoviste.edupage.org/, 0915 917483, v zmysle § l l a zákona 390/2011 Z. z. oznamuje, že má voľné tieto pracovné pozície:
• pedagogický asistent - 2 miesta,
• školský špeciálny pedagóg - 1 miesto,
• školský sociálny pedagóg - 0,5 miesta.
Kvalifikačné predpoklady pre všetky pracovné pozície:
1. spôsobilosť na právne úkony,
2. vek nad 18 rokov,
3. ovládanie štátneho jazyka,
4. bezúhonnosť,
5. zdravotná spôsobilosť,
6. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov (pre všetky pracovné pozície sú kvalifikačné predpoklady uvedené nižšie).
Ďalšie kvalifikačné predpoklady pre pedagogického asistenta:
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
• úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .
Ďalšie kvalifikačné predpoklady pre školského špeciálneho pedagóga:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej
činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Ďalšie kvalifikačné predpoklady pre školského sociálneho pedagóga:
• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore sociálna pedagogika,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.
Potrebné doklady pre všetkých záujemcov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ďalšie dôležité informácie:
• Tieto vol'né pracovné pozície vznikli škole v súvislosti so zapojením sa do projektu "Škola otvorená všetkým" .
• Ide o pracovné miesta na dobu určitú: cca od 01.02.2017 do 31.07.2019. Začiatok pracovného pomeru je orientačný a závisí od procesu schval'ovania projektu a následne od uzatvorenia zmluvy o NFP a zmluvy medzi MPC a ZŠ.
• Potrebné doklady zašlite na adresu školy najneskôr do 23.01.2017.
• O termíne osobných pohovorov, ktoré sa uskutočnia v priestoroch školy, budete včas informovaní mailom, resp. telefonicky.
Ing. Bohuš Jakuboc
riaditel' ZŠ s MŠ Trhovište
V Trhovišti 22.12.2016
1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár