Aktuality

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 21.02.2017

Starosta obce v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva poslancov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2017 /utorok/ o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Trhovišti.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Plnenie uznesenia OZ obce Trhovište
  5. Prerokovanie a schválenie pripravovaného Úemného plánu obce Trhovište
  6. Prerokovanie VZN obce Trhovište o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestných komunikáciach a verejných priestranstvách.
  7. Prerokovanie VZN o správe a prevdázkovaní pohrebiska v obci Trhovište
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

1 2 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár